Park Kromme Mijdrecht
 
PermanentWonen.png

Legalisatie Permanente bewoning

Op deze pagina vind je het laatste nieuws van de Stuurgroep Permanent Wonen Bungalow Parken Zevenhoven betreffende het legaliseren van permanent wonen.

Updates worden bovenaan de pagina geplaatst.

Verder vind je op deze pagina informatie ten aanzien van de historie en wat er anno nu nodig is om te komen tot legalisatie. Hiervoor scroll je iets verder naar beneden. Als je vragen hebt over dit onderwerp, kun je een mail sturen naar het bestuur.

 

24 oktober 2023

Er zijn de afgelopen weken meerdere krantenartikelen verschenen die onjuiste informatie bevatten over onze parken. De gemeente heeft hierop gereageerd. Hierbij de link naar de tekst van de gemeente.

 https://www.nieuwkoop.nl/op-weg-naar-permanent-wonen-op-recreatieparken-zevenhoven

 

Update 13 oktober 2023

Honderden mails, vele telefoongesprekken met gemeente, interviews met kranten, inspreken in vergaderingen, contacten met statenleden, een Youtube filmpje, en de opnames voor TV West zijn niet voor niets geweest.

Dankzij statenleden van JA21 die niet klakkeloos het advies van de gedeputeerde aannamen zijn we nog in de race.

Korte uitleg:
Om voor permanente bewoning in aanmerking te komen moet de provincie ons op een lijst zetten van recreatieparken waar permanent gewoond mag worden (Bijlage XI)
Hiervoor moeten we voldoen aan dertien voorwaarden (zie onderaan de tekst)

Omdat onze parken onder de rook van Schiphol liggen (geluidscontour LIB5) vindt gedeputeerde Anne Koning dat de parken niet voldoen. Dit omdat we teveel overlast zouden hebben van geluid van vliegverkeer. Dit wordt aangemerkt als slecht voor de gezondheid.

Niet alle statenleden konden zich hierin vinden en hebben de gedeputeerde middels een motie gevraagd om geluidshinder niet mee te nemen in de afwegingen om de parken wel of niet op de lijst te plaatsen. Dit omdat onze parken dateren uit een periode dat het vliegverkeer vele malen minder was en al decennia permanent bewoond worden. Bij stemming hierover waren er 33 leden voor en 17 tegen.

Dankzij deze positief uitgevallen stemming zijn we dus nog steeds in de race.
De provincie gaat nu met de gemeente overleggen of we wel aan de overige voorwaarden voldoen. Dit hebben we al afgestemd met de gemeente en ziet er gunstig uit. Als we aan alle punten voldoen komen we op de lijst (bijlage XI)

Maar ook dan zijn we nog niet uit de regelmolen.
In het vervolgtraject moeten de parken zelf aan de slag.
We zullen een uitvoeringsplan moeten maken. Hierin staat de financiering van de benodigde maatregelen voor de functiewijziging naar Wonen op het park en ook hoe we omgaan met brandveiligheid, bouwkwaliteit, parkeren etc.
Daarna kunnen we aan de slag met de procedure voor de functiewijziging van recreatie naar wonen.

We hebben nog een aardige weg te gaan maar de weg is weer een stukje korter!

 

Voorwaarden Provincie Bijlage XI (voorheen Bijlage X)

Hieronder vind je de voorwaarden van de provincie waar de gemeente op moet antwoorden:

 • Er is draagvlak om het naar wonen omzetten te beperken tot situaties waar al (langdurig) in een substantieel aandeel van het totaal aantal eenheden permanent wordt gewoond. Dit aandeel zou bijvoorbeeld 70% of meer kunnen zijn van de eenheden op een locatie waar onder andere via de bestaande persoonsgebonden gedoogvergunning wordt gewoond.
 • Het betreft daadwerkelijk het uit de markt nemen van recreatiewoningen en moet geen vervangingsvraag oproepen die elders nieuwe recreatiewoningen zou doen ontstaan.
 • De naar wonen omgezette objecten dienen te voldoen aan het Bouwbesluit (bestaande bouw).
 • De naar wonen omgezette objecten mogen geen negatieve impact hebben op de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld geurcirkels van agrarische bedrijven betreffen. Ook moet rekening worden gehouden met beperkingen vanuit onder meer geluid en milieu van onder andere omliggende windmolens, (provinciale) spoor-, weg en vaarroutes.
 • Omzetting van objecten naar wonen is niet mogelijk in delen van NatuurNetwerkNederland of Natura2000 gebieden.
 • Het toepassen van verevening van de waardevermeerdering door de omzetting voor eigenaren ten behoeve van maatschappelijke meerwaarde. Hierdoor zijn opbrengsten te benutten voor bijvoorbeeld het upgraden van gezamenlijke voorzieningen op de locatie zelf of voor recreatieve doeleinden elders.
 • Er zijn separate private afspraken nodig tussen gemeente en park (vereniging van eigenaren) over toekomstig beheer/onderhoud, toegankelijkheid, veiligheid en voorzieningen.
 • Er dient een verbinding te worden gemaakt met het woningbouwprogramma. Het omzetten van recreatiewoningen naar permanente bewoning heeft immers invloed op de woningvoorraad van een gemeente. In de situatie dat objecten naar wonen worden omgezet, dient dit opgenomen te worden in het woningbouwprogramma van de gemeente en woonregio.
 • Toets aan Ladder van Duurzame Verstedelijking. De gemeente zal moeten aantonen dat het aantal woningen dat wordt toegevoegd conform de behoefte is. De gemeente kan daarbij rekening houden met de voorgestelde lijn over het meetellen van de woningaantallen.
 • Locaties die worden omgezet naar wonen, groter dan drie hectare, dienen conform het huidige provinciale beleid door Provinciale Staten op de lijst te worden opgenomen van drie hectare locaties.
 • Mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid dienen meegenomen te worden in de overweging van een omzetting.
 • Als provincie zijn wij geen voorstander van dubbelbestemmingen van wonen gecombineerd met recreatie of wijzigingen van bestemming per object. Ons lijkt dit voor de lange termijn niet werkbaar en handhaafbaar voor parkbeheerders en gemeenten. We adviseren daarom per park één plan met dezelfde gelijke eenduidige bestemming.
 • Algemene aandachtspunten zijn handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en risico’s op speculatie in relatie tot mogelijke waardestijging door omzetting. Dit zijn belangrijke aspecten om mee te nemen in de afweging betreft eventuele omzetting naar wonen.
 

12 oktober 2023, update

Bijgaand de link naar een artikel op TV West. Er zijn ook opnames gemaakt, deze zijn donderdag 12/10 om 17.30 uur te zien op TV West.

Woensdag zijn er twee statenleden van PvdA/GL rond geleid op de parken. Het ziet er niet naar uit dat hun nee een ja wordt, maar vandaag gaan we proberen m.b.v de gemeente om hun tegenargumenten te ontkrachten.

Vandaag is de vergadering van PS waarop we zullen weten hoe de toekomst van de parken eruit gaat zien. Er is een nieuwe motie gemaakt door JA21 die mede door VVD, CDA en BBB ingediend zal worden. Dit betekent dat het grootste deel van de stemmen al binnen is (24 van 55)

Het wordt vandaag dus een spannende dag!

   

3 oktober 2023, update

Het lijkt erop dat er woensdag 27 september echt wel wat bereikt is!

Na het inspreken van Thea Meijer, voorzitter Zomerlust, en wethouder Ines de Ridder volgden de betogen en discussie van de Statenleden en gedeputeerde Anne Koning. Hierbij bleef mw. Koning vasthouden aan de regels en hameren op LIB5 en de omgevingsverordening van de provincie.

Korte samenvatting:
In haar antwoord op de insprekers (Thea en Ines) en alle vertegenwoordigers van partijen in de Staten heeft gedeputeerde Koning het volgende gemeld:
Hugo de Jonge heeft, in zijn antwoord op vragen van JA21 in de Tweede Kamer, gezegd dat reeds bestaande woningen (zoals in Zevenhoven) niet vallen onder het Luchtvaartindelingsbesluit (LIB5), De conclusie hiervan is dat er geen belemmeringen zijn voor legalisatie. Mw. Koning wil hiervan afwijken omdat zij meent dat men op het ministerie geen rekening heeft gehouden met de omgevingsverordening van de Provincie. Daarin hebben Provinciale Staten voorwaarden bepaald die aan de leefomgeving gesteld moeten worden zoals bij woningbouw, waaronder geluidshinder.
Mw. Koning vindt dat dit wel had moeten gebeuren. In de omgevingsverordening van de provincie is namelijk ook milieuwetgeving verwerkt en deze blijft nu helemaal buiten beeld.

In de discussie speelden de volgend aspecten.
• Partijen stelden dat het LIB5 bestaande woningen uitzondert. Deze vallen dus niet onder die regeling. Mw. Koning stelt daarentegen dat bij wijziging van recreatie naar woonbestemming er juridisch administratief sprake is van een (nieuwe) woning; nieuw in de zin van het was een recreactiewoning en nu is het een permanente verblijfswoning
Veel partijen hadden daar moeite mee: SGP, CU, JA2, VVD BBB, FvD, PVV
• Een volgend punt was de geluidshinder. Er werd gesteld dat dit voor de bewoners van de parken niet speelt. Mw. Koning haar reactie daarop was dat het RIVM aangeeft dat er in deze regio (geluidscontour) wel degelijk sprake is van geluidshinder. Nu administratief bepaald wordt dat er een woning ontstaat door wijziging van de bestemming kan het niet anders dan dat aan de normen van de omgevingsverordening, op basis van de RIVM, moet worden voldaan en dat deze normen gehandhaafd moeten worden.
• Door het beleid van Mw. Koning is de toekomstige bestemming van de woningen dus (weer?) recreatief en worden alle bewoners geacht op een wachtlijst voor een woning geplaatst te zijn. Echter in geval de woonbestemming zou worden gerealiseerd komen de woningen in de parken in mindering op de woningbouwplannen van de gemeente Nieuwkoop
Koning benadrukte dat er voor de huidige bewoners niets verandert en dat die ook niet hoeven te vrezen voor handhaving. (NB: dit geldt alleen voor bewoners met een persoonsgebonden beschikking)

De conclusie is dat Mw. Koning bij haar standpunt blijft en stelt dat motie 1032 als afgedaan beschouwd kan worden.
Mw. Koning is het traject van de 13 punten van Bijlage 11 van de omgevingsverordening langs gegaan en op punt d (geluidshinder ) kunnen de verblijven van de mensen op de parken niet als een woning voor permanent verblijf bestemd worden.

JA 21 stelt dat dit niet de uitleg is die beantwoordt aan de bedoeling van de motie en stelde voor op de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten een aangepaste motie in te dienen. Hier lijkt een brede meerderheid voor te zijn, afhankelijk van de uiteindelijke inhoud van de motie.

Wordt vervolgd op 13 oktober as in de Provinciale Statenvergadering!

Hierbij de link naar Motie 1032:
https://pzh.notubiz.nl/document/13102622/1/Motie+1032+Lutmers+%28Groep+JA21%29+Permanente+bewoning+woonparken+gemeente+Nieuwkoop

Bijlagen
:
* inspreektekst stuurgroep
* inspreektekst wethouder

 

Inspreektekst Thea Meijer namens Stuurgroep

Beste statenleden,

Ik ben Thea Meijer, voorzitter van de Belangenvereniging van Eigenaren van Park Zomerlust in Zevenhoven, gemeente Nieuwkoop.

Wij zijn al decennialang bezig om de permanente woonstatus te bemachtigen voor ons park. Nu er hiervoor vanuit de 2e kamer en de gemeente mogelijkheden gecreëerd worden willen wij ook graag opgenomen worden op lijst XI.

Ons park is de grootste in de gemeente. Wij hebben 163 woningen waarvan er 3 al een permanente woonstatus hebben. Ruim 95% van onze woningen worden al vanaf de jaren 70 permanent bewoond.

Op ons park wonen gezinnen met kinderen, stellen en alleenstaanden. Veel mensen werken in de bouw, dus er wordt voortdurend geklust om huis en tuin te verbeteren. Onze bewoners leven met de natuur en doen er ook veel aan om deze in stand te houden. Als wij hier niet meer kunnen wonen, kunnen we het onderhoud ook niet meer betalen en ligt verpaupering op de loer.

Als belangenvereniging investeren wij een hoop in het onderhoud van het park zoals:
• 10.000 m2 aan wegen en 17 bruggen
• Waterwegen
• Speelweide en zwemvijver
• Groenvoorziening
• Sluitkadebos
• Verlichting
• Brandkranen etc.

Wij zijn een hechte gemeenschap waarin we in ons eigen onderhoud voorzien en elkaar helpen waar nodig. We onderhouden de speeltoestellen voor de kleintjes en leggen gezamenlijk een jeu-de-boules baan aan voor de ouderen. Jaarlijks organiseren wij vrijwilligersdagen, een zomerfeest en een nieuwjaarsborrel.

U schrijft in het coalitieakkoord dat u vitaliteit in buurtschappen hoog op de agenda heeft staan. Wij geven hier invulling aan!

Ik sta hier voor mijn woontoekomst en voor die van de andere 300 gezinnen.

Een huurder heeft huurbescherming, maar wat hebben wij?

Wij wonen hier al ruim 50 jaar, hebben een hechte gemeenschap en een mooi onderhouden park. Dit heeft u kunnen zien op het onlangs aan u gestuurde Youtube filmpje over Bungalowpark Zomerlust.

Wij willen hier graag blijven wonen!

Daarom vraag ik u: Laat ons, en de andere mooie parken om ons heen, toe op lijst XI. Geef ons zekerheid over onze woonsituatie en help ons hiermee de parken mooi en leefbaar te houden!

Dank u wel.

 

Inspreektekst gemeente

IMG_1994.jpeg

 

IMG_1995.jpeg

 

17 september 2023, update

Woensdag 27 september staan de parken op de agenda van de Provinciale Staten!


De stuurgroep heeft de provinciale statenleden een brief gestuurd ter voorbereiding, zie update 5 september. Ook vanuit de gemeente is een brief verstuurd, zie onder deze tekst.

Thea Meijer, voorzitter van Park Zomerlust, zal namens de parken inspreken en Wethouder Ines de Ridder namens de gemeente.


Ondertussen heeft  Gedeputeerde Anne Koning gereageerd op de brief van minister Hugo de Jonge over de kamervragen. De antwoorden van Hugo de Jonge worden hierin, al dan niet terecht, weerlegd. De brief van de gedeputeerde is te vinden onder de brief van de gemeente. De antwoorden van Hugo de Jonge bij de update van 1 juli.

 

Dit betekent een extra uitdaging om de statenleden ervan te overtuigen om ons een kans te geven door ons te plaatsen op Bijlage XI. Zoals eerder geschreven komen alleen recreatieparken die op deze bijlage staan, onder voorwaarden, in aanmerking voor omzetting naar de bestemming Wonen.

De voorwaarden om op Bijlage XI te komen vind je helemaal onderaan deze pagina.

 

 

Brief van gemeente aan provincie

IMG_1971.jpeg

 

IMG_1972.jpeg

 

IMG_1973.jpeg

 

Brief van provincie inzake opheldering kamervragen

IMG_1968.jpeg

 

IMG_1969.jpeg

 

IMG_1970.jpeg

 

5 september 2023, update

DE VOLGENDE RONDE:

De vakantie is voorbij, de stuurgroep gaat zich opmaken voor de volgende ronde stoeien met de Provincie.

Dit is de situatie:
Hugo de Jonge heeft de kamervragen van JA21 over onze parken beantwoord en die beantwoording is positief. De Jonge ziet het Luchthavenindelingsbesluit niet als een obstakel. Kortom: de deur is op een kier bij het Rijk. Maar Gedeputeerde Koning gooit de deur weer in het slot want ze vindt dat ervoor permanente bewoning andere eisen gelden dan voor recreëren.


Na eerst gedacht te hebben in juni te moeten optreden en daarna in augustus staan we waarschijnlijk 27 september op de agenda.

We gaan het volgende doen

1) Een brief naar de Statenleden waarin we uitgebreid onze bezwaren kenbaar maken tegen het voorgenomen besluit. Na ontvangst zullen we de Statenleden ook telefonsich benaderen.

2) We hebben clipje laten maken over park Zomerlust. Gemeente Nieuwkoop gaf ons aan dat we de nieuwe Staten een indruk moeten geven van het leven op de parken. De link naar het filmpje sturen we mee naar de Statenleden

Het filmpje staat op youtube Bungalowpark Zomerlustyoutu.be, met dank aan Henk Gert van Zomerlust voor de fraaie beelden.

3) De voorzitster van Zomerlust, Thea Meijer, gaat inspreken bij de Provincie. Zij vertelt het verhaal van Zomerlust: wie er wonen, wat er allemaal beheerd moet worden waar ze druk mee zijn als bestuur en ze uit haar ongenoegen/onvrede over het voorgenomen van besluit van de Gedeputeerde Koning. Want de kern van de boodschap van ons is: dit besluit is niet uit te leggen.

Hieronder de brief welke 14 september is verstuurd aan de Statenleden.

 

 

Brief van stuurgroep aan de statenleden

IMG_1974.jpeg

 

IMG_1975.jpeg

 

IMG_1976.jpeg

 

IMG_1977.jpeg

 

IMG_1978.jpeg

 

Permanente bewoning : Update 1 juli 2023

Er is goed nieuws te melden. Uit de beantwoording van de kamervragen blijkt dat LIB5 (Contour Schiphol) geen belemmering vormt voor een transformatie naar bestemming wonen. Onze parken zijn bij legalisering geen nieuwe woningbouwlokatie. Dit is iets waar al decennia mee geschermd wordt door tegenstanders. Het is dus zeer positief dat het nu wordt ontkracht.

Zoals het er nu uitziet kan de stuurgroep op 30 augustus inspreken bij de Provinciale Staten, dit om de Statenleden te overtuigen onze parken een kans te geven om in aanmerking te komen voor een omzetten van de bestemming naar wonen, door de plaatsing op Bijlage XI. De beantwoording staat onder de tekst.


Voor de geïnteresseerden een link naar de brief van de minister aan de 2e Kamer over een vervolgaanpak Vakantieparken. Wat voor onze zaak zeker van belang is, zeker omdat de gemeente onze steunt, is de tekst op pagina 6 dat "beslissing om al dan niet te transformeren bij de gemeente ligt". 

https://open.overheid.nl/documenten/b5554708-7a70-4f6d-808b-6c48498465d3/file

Verdere informatie of ontwikkelingen ten aanzien van de legalisatie permanent wonen kun je hier volgen via de pagina Permanent Wonen op deze site.

 

Vragen aan Minister Hugo de Jonge

IMG_1917.jpeg

 

IMG_1919.jpeg

 

Interview van Jan Belt met stuurgroepleden en bewoner park

 

8 juni 2023, update

De vragen die door JA21 zijn gesteld in de Tweede Kamer zijn nog niet beantwoord (zie update 20 april)
Omdat de agenda en stukken van de provinciale staten, voor de vergadering van 21 juni, vandaag verstuurd moeten worden, is besloten dat de bespreking van de brief wordt verschoven naar een vergadering na het zomerreces. 

 

20 april 2023, update

Een snelle update ditmaal, én met positief nieuws.


Onze inspanningen hebben geholpen om de brief van de Gedeputeerde aan de Provinciale Staten op de agenda van de Provinciale Staten te krijgen.

 

Omdat deze week door JA21 schriftelijke vragen zijn gesteld in de 2e Kamer over dit onderwerp is er besloten te wachten met bespreken van de brief tot de antwoorden van deze vragen beschikbaar zijn.

 

Dit betekent dat in de vergadering van Provinciale Staten van 21 juni de brief wordt besproken. De stuurgroep zal op deze vergadering inspreken, evenals de gemeente.

 

Schriftelijke vragen van het lid Pouw-Verweij (JA21) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het wegnemen van obstakels om recreatiewoningen te bestemmen voor permanente bewoning.

Bent u ervan op de hoogte dat wanneer een gemeente permanent bewonen van recreatiewoningen wil toestaan, deze bestaande woningen vanwege de nieuwe bestemming als nieuwe woningen worden aangemerkt?

Tellen recreatiewoningen die geschikt worden geacht voor permanente bewoning mee in de aantallen nieuw te bouwen woningen in uw woningbouwplannen? Zo ja, hoeveel woningen verwacht u toe te voegen aan de woningbouwplannen met permanent bewoonbare recreatiewoningen?

Bent u het ermee eens dat recreatiewoningen die na een zorgvuldige afweging geschikt worden geacht voor permanente bewoningen niet als nieuwbouw horen te worden aangemerkt?

Bent u bekend met Rijks artikel 2.2.1.d het Luchthavenindelingbesluit Schiphol, waarmee bij woningen aangemerkt als ‘nieuwbouw’ deze woningen als minder wenselijk worden vastgesteld met het oogpunt van geluid en groepsrisico?

Bent u bereid om voor bestaande recreatiewoningen die na besluitvorming hierover door de gemeenteraad de status permanent bewoonbare woning krijgen een regeling te treffen die het mogelijk maakt om af te wijken van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol? Zo nee, waarom niet?

Wilt u de wettelijke obstakels inventariseren in verband met het omvormen van recreatiewoningen naar woningen waarin permanent mag worden gewoond, de Kamer hierover te informeren en met maatregelen te komen om deze obstakels uit de weg te ruimen?

Bent u bereid om met de provincies in overleg te gaan om ook de Omgevingsverordeningen aan te passen om procedurele drempels voor het omvormen van recreatiewoningen naar permanente woningen weg te nemen?

Wilt u met de gemeente Nieuwkoop en met Provincie Zuid-Holland in gesprek gaan over een casus die op bovenstaande feiten berust?

 

 

 

 

13 april 2023, update

Er is weer nieuws aan het front.

Provinciale Staten heeft een brief van de gedeputeerde ontvangen waarin negatief geadviseerd wordt over het plaatsen van onze parken op Bijlage XI. Plaatsing hierop is nodig om überhaupt in aanmerking te komen voor permanente bewoning van onze huizen.

De voornaamste reden van het negatieve advies is de ligging onder de rook van Schiphol, de formele benaming hiervoor is LIB5.

Als stuurgroep waren we voorzichtig optimistisch dat permanente bewoning, onder de voorwaarden van gemeente en provincie, mogelijk was, dus dit is een behoorlijke domper.

Maar…we zouden de stuurgroep niet zijn als we bij de pakken neer gaan zitten.
Dus….zijn we nu druk met het persoonlijk benaderen van de 55 statenleden, 34 hiervan zijn vorige maand pas voor de eerste maal beëdigd en kennen het dossier niet.

Doel van het benaderen van de statenleden is hen over te halen om ons de kans te geven om te reageren op de brief van de gedeputeerde en in te mogen spreken op de vergadering waarin deze brief wordt behandeld. Dit is al over een paar weken, er is dus haast bij.

Bijgaand de motivatie van de stuurgroep die is meegestuurd met de brief aan de statenleden.

 

Wordt vervolgd.

 N.B. Bijlage XI is de strenge lijst van voorwaarden waaraan de parken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor permanent verblijven. De voorwaarden staan onderaan op deze pagina.

 

 

 

Motivatie brief statenleden

Motivatie van de Stuurgroep Zomerparken Nieuwkoop waarom het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de parken in Nieuwkoop niet op de bijlage XI van de Omgevingsverordening te plaatsen oftewel niet in aanmerking te laten komen voor bewoning van een recreatiewoning zoals geformuleerd in de brief d.d. 21 maart met kenmerk PZH-2023-824503851 DOS-2018-0004360, niet gaat werken.

Ontstaan van de parken
• Toenmalige gemeente Zevenhoven stond bouw recreatiewoningen toe in de jaren ’60.
• Belangrijkste reden: de grond was niet geschikt voor agrarische bedrijvigheid.
• Bestemmingsplan stond en staat een verblijf van 365 dagen per jaar toe.
• Woningen zijn individueel eigendom.
• Hierdoor wordt er vanaf het ontstaan gewoond op de parken.
• Pogingen tot handhaving vanaf jaren ‘80 bleken tijdrovend, kostbaar en weinig effectief.

Wonen op de parken
• Ongeveer 90% van de recreatiewoningen op de parken wordt thans bewoond.
• Ongeveer de helft van de eigenaren heeft een persoonsgebonden woonvergunning.
• Parken beheren en betalen zelf hun gemeenschappelijk groen, wegen, sloten, bruggen en parkeerplaatsen.
• Woningen op de parken zijn van goede kwaliteit.
• Bewoners maken deel uit van de lokale gemeenschap (verenigingsleven, kerkbezoek, vrijwilligerswerk) en de lokale economie (winkels, scholen, zorg, openbaar vervoer).

Visie Gemeente Nieuwkoop
• In 2018 neemt de gemeente Nieuwkoop een beleidsvisie aan voor de recreatieparken waarin gekozen wordt om wonen op de parken onder voorwaarden mogelijk te maken.
• Dit op basis van een uitgebreide inventarisatie van bureau Antea naar de mogelijke toekomstscenario’s voor de parken.
• Het gekozen scenario “wonen op de parken” heeft de voorkeur omdat het de meeste voordelen biedt voor de eigenaren, de parken en de lokale gemeenschap en omdat het realistisch is.

Vraagtekens bij voorgenomen besluit Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
• Omzetting van recreatiewoningen naar woningen is juridisch gezien ‘nieuwbouw’ volgens Gedeputeerde Staten.
o Gemeente Nieuwkoop heeft in2016 voorafgaand aan het Luchtvaartindelingsbesluit gemeld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu dat er recreatiewoningen zijn, waar die woningen liggen én dat daar gewoond wordt.
o Luchtvaartbesluit maakt geen onderscheid tussen woningen en recreatiewoningen: “In dit besluit wordt onder <<gebouw>> of <<woning>> tevens verstaan woonboot of woonwagen.".
o Hoe kan de omzetting van recreatiewoning naar woning voor de Provincie juridisch gezien nieuwbouw zijn terwijl het Luchtvaartindelingsbesluit alle woningen, inclusief woonboten of woonwagens, over één kam scheert?
• Gedeputeerde Staten meent dat na vertrek van de laatste vergunninghouder na verloop van – onbepaalde- tijd het gebruik weer overeen zal komen met de bestemming recreatie.
o Deze situatie is sinds het ontstaan van de parken niet voorgekomen.
o Precies dit scenario is door de gemeente Nieuwkoop in 2018 onderzocht en verworpen: kost de gemeente teveel middelen, gaat ten koste van de leefbaarheid op de parken en de lokale economie.
o Waarom zou wat in het verleden niet is gelukt zelfs nooit aan de hand is geweest nu wel werkelijkheid worden? Deze verwachting is naïef en gespeend van realiteitszin. De realiteit is dat de oorspronkelijke recreatiefunctie voorgoed verloren is gegaan, al vijftig jaar.

Consequenties van het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten
• Toestroom van 292 gezinnen op de woningmarkt in Zuid-Holland, vooral in Nieuwkoop.
• Verpaupering van de parken: investeringen van de bewoners in de gemeenschappelijke voorzieningen en in de warmtetransitie drogen op.
• Instroom van arbeidsmigranten naar de parken.
• Jaarlijks € 200.000 aan publiek geld vrijmaken voor handhaving op de parken (voorzichtige inschatting van de gemeente).


Bijlage Besluit en beoordeling strategieën voor beleidsvisie Gemeente Nieuwkoop

In de visie worden verschillende strategieën afgewogen en de strategie “Wonen op een park” als voorkeursstrategie benoemd.
In onderstaand tabel zijn de beoordelingen van de vijf strategieën op de door de gemeente formuleerde deelbelangen samengevoegd. Vanuit het College, de stuurgroep Recreatieparken en de bestuurlijke klankbordgroep is de nadruk gelegd op de aspecten kosten/baten voor de gemeente, het sociaal-maatschappelijke effect en de duidelijkheid, zekerheid en continuïteit voor de
bewoners.


De vijf strategieën, die met elkaar zijn vergeleken, betreffen:
1. Herontwikkeling tot vakantieparken
2. Intensief handhaven tot toekomstbestendig tweede woningenpark
3. Gedogen en handhaven met oogmerk tweede woningenpark
4. Wonen op een park
5. Reguliere woonwijken

 

13 februari 2023, update

Helaas valt er weinig (goed) nieuws te melden. 
Het is de provincie gelukt om het proces dusdanig te traineren, dat besluitvorming over het plaatsen van onze parken op Bijlage XI, pas na de Provinciale Staten verkiezing van maart plaats vindt.

Extra inzet van de gemeente, Rien Lutmers (statenlid van JA21) en de stuurgroep heeft dit niet kunnen voorkomen.

Het is teleurstellend dat de opstelling van de Provincie in deze de landelijke en lokale overheid tegen werkt.

 

We zullen moeten afwachten hoe de samenstelling van de partijen er na de verkiezingen uitziet en mogelijk zullen we onze zaak opnieuw moeten gaan bepleiten bij de Provinciale Statenleden.

Een tegenvaller maar we gaan onvermoeid verder met de plannen om permanente bewoning op onze mooie parken te verwezenlijken.

 

N.B. Bijlage XI is de strenge lijst van voorwaarden waaraan de parken moeten voldoen om in aanmerking te komen voor permanent verblijven. De voorwaarden staan onderaan op deze pagina.

 

 

7 oktober 2022, update

Dat de gemeente achter de omzetting van de recreatieparken naar permanente bewoning staat, blijkt wel uit het feit dat ze nogmaals heeft gevraagd aan provincie om onze parken te plaatsen op bijlage XI (voorheen bijlage X). Om in aanmerking te komen voor omzetting naar permanente bewoning is plaatsing op deze lijst belangrijk.

De provincie heeft de gemeente geantwoord dat besluitvorming met betrekking tot plaatsing van de recreatieparken op bijlage XI in een afzonderlijk voorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd.

De gemeente verwacht na de herfstvakantie (22 tot en met 30 oktober) meer te weten over de stand van zaken.

 

12 juni 2022, update

Er is nog weinig nieuws te melden. Het wachten is op antwoord van de provincie aan de gemeente o.a. over het Schipholverhaal.

Komende week wordt er een nieuwe wethouder geïnstalleerd, waar de stuurgroep op korte termijn kennis mee gaat maken om ons dossier onder de aandacht te brengen.

 

25 april 2022, update

Met de gemeente is contact geweest met de vraag wat de stuurgroep op dit moment kan bijdragen.
Hierbij het antwoord van de gemeente.
Zoals bekend wil de gemeente onder voorwaarden meewerken aan het omzetten van enkele recreatieparken naar woonparken.

Op dit moment loopt het proces met de provincie Zuid-Holland om te kijken of de omzetting van deze parken ook voldoet aan de voorwaarden van de provincie. Als dit proces positief verloopt worden naar verwachting rond de zomer 2022 de namen van de parken opgenomen op een bijlage, uitzonderingslijst van de provinciale Omgevingsverordening.

Pas daarna kan de gemeente de benodigde processen voorbereiden en in gang zetten voor de omzetting van recreatieparken naar woonparken. De gemeente is daarbij afhankelijk van de door de parken aan te vragen wijziging van het omgevingsplan.

Verder is de provincie 'intern' bezig met de advisering rondom de genoemde bijlage X en dat zij onder andere met het Ministerie in gesprek zijn over de omzetting van recreatieparken (naar wonen) in LIB 5 Schiphol gebied. Over de resultaten hiervan heeft de provincie de gemeente nog niet bericht.

Vanuit de raad zijn er ook vragen gesteld, de reactie van de gemeente:
Aan de provincie is gevraagd of de gemeente iets kan doen om de zaak te bespoedigen.

Het antwoord hierop was nee.

De bal ligt op dit moment met name bij de provincie en bij het rijk. De provincie is zowel met Ministerie van Buitenlandse Zaken als intern in overleg over de geluidscontouren van Schiphol in relatie tot het omzetten van de recreatieparken (LIB 5 Schiphol gebied.

Rond de zomer wordt meer duidelijkheid verwacht.”

 

Februari 2022, een korte terugblik;

De bungalowparken in Zevenhoven worden al decennia lang grotendeels permanent bewoond, ons park is het enige waar relatief nog veel recreanten zijn. In het verleden zijn er door de gemeente tevergeefs pogingen gedaan om te handhaven. Echter, handhaving heeft op dit moment (2022) geen prioriteit voor de gemeente vanwege de hoge kosten ervan.

In 2006 zijn persoonsgebonden beschikkingen afgegeven om permanent te verblijven op Park De Kromme Mijdrecht. Er moest aangetoond worden dat men op dat moment permanent op het park woonde en in 2003 al eigenaar was. Deze beschikking vervalt bij overlijden/verhuizing en is niet overdraagbaar aan thuiswonende kinderen.

Verder maakt de huidige bestemming financiering lastig. Banken zijn huiverig om een hypotheek te verstrekken, dus potentiële kopers moeten voldoende eigen vermogen hebben. Nu worden de huizen als warme broodjes verkocht maar dat is in het verleden ook anders geweest, dus het zou mooi zijn als we dit voor eens en altijd goed kunnen regelen.

Er is in mei 2016 een stuurgroep opgericht met afvaardiging uit alle parken, Janine Wahl maakt hiervan sinds 2020 deel uit namens ons park. Deze stuurgroep is er gekomen omdat de gemeente één spreekpunt wenste.

Het doel van de stuurgroep een bestemmingswijziging voor alle parken in Zevenhoven van recreatie naar (permanent) wonen.

 

 
Brandveiligheid_4.png

Bestemmingswijziging, wat betekent dit?

Een nieuw bestemmingsplan betekent dat het park zelf én de huizen moeten voldoen aan het nu geldende Bouwbesluit; 

 • Het park moet voldoen aan de eisen voor bereikbaarheid voor de brandweer en blusmogelijkheden
 • De woningen moeten voldoen aan eisen zoals brandwerendheid, hoogte bovenverdieping etc.

Het probleem zit hem in het feit dat er voor de bouw van recreatiewoningen vroeger andere eisen gesteld werden dan voor de bouw van reguliere woningen. De meeste parkbewoners hebben waarschijnlijk eind 2019 de (door het bestuur verstrekte) lijsten ingevuld zodat ze weten aan welke eisen ze al dan niet voldoen.

De stuurgroep is nu in overleg met de gemeente omdat er eisen zijn waaraan bewoners niet of niet eenvoudig kunnen voldoen. Bijvoorbeeld een bovenverdieping die verhoogd zou moeten worden om te voldoen aan het bouwbesluit. Voor sommige eisen uit het Bouwbesluit zijn alternatieven mogelijk, ook hier wordt naar gekeken.

 

Standpunt Gemeente Nieuwkoop

gemeentehuis_nieuwkoop.jpg

De Gemeenteraad is, na een lang proces, voorstander onder de volgende voorwaarden:

 1. De meerderheid van de eigenaren moet instemmen (Een park moet in zijn geheel van bestemming veranderen)
 2. De Provincie moet instemmen
 3. Het moet voor de gemeente kostenneutraal zijn. Alle kosten (incl. opstellen bestemmingsplan) zijn voor de eigenaren
 4. Het mag niet ten koste gaan van het aantal woningen dat de gemeente mag bouwen (Ondertussen is eind 2021 duidelijk geworden dat dit niet het geval zal zijn)
 

Ontwikkelingen Provinciale Staten

provincie_zuid_holland.png

De Provincie Zuid-Holland meent al jaren dat permanent bewonen een ongewenste ontwikkeling is. In de Provinciale Staten vinden ondertussen ook verschuivingen plaats!

De Gedeputeerde van de provincie, mevrouw Koning, is 23 juni 2021 met een maatwerkvoorstel gekomen. Parken die op Bijlage X geplaatst worden, kunnen, als ze voldoen aan door de provincie bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor permanente bewoning.

Dankzij Statenlid Lutmers (Groep JA21) kunnen ook de parken in Zevenhoven op deze lijst geplaatst worden. De gemeente is nu aan zet. In het tweede kwartaal van dit jaar moeten ze de bij de provincie aangeven of de parken voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Deze voorwaarden van de provincie vind je onderaan de pagina.

 
tweedekamer.jpg

Ontwikkelingen Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer is in beweging. Er is een voorstel in de maak die de gemeenten de ruimte geeft om object-gebonden beschikkingen af te geven. Voorwaarden zouden zijn:

 • Deze vergunning is eenmalig overdraagbaar aan de rechtsopvolger, dus kinderen mogen er in dit geval wel blijven wonen
 • Ook bij verkoop mag er permanent gewoond worden. Bij een volgende verkoop moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd en is deze weer éénmalig overdraagbaar
 • Aangetoond moet worden dat het huisje vóór 2019 gebouwd is
 • En – heel belangrijk – ook een huis met de objectgebonden beschikking moet voldoen aan het bouwbesluit

Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

 

Brandveiligheid status (anno februari 2022)

Brandweer_WouterKeuris.png

In 2019 is er op alle parken een draagvlakmeting gedaan. Gebleken is dat een ruime meerderheid voorstander is van legalisering. Alleen, het was niet duidelijk welke investeringen dit met zich mee zou kunnen brengen. Zo moet je huis bv. op 2 meter van de erfgrens zijn gebouwd. Is dat niet het geval dan moet het huis brandwerend zijn.

Het betreft niet alleen een investering als eigenaar voor het eigen huis maar ook investeringen als lid van de Coöperatieve Vereniging voor de brandblusvoorzieningen.

Normaal gesproken is er de eis dat de brandweer een te blussen object tot 40 meter moet kunnen naderen, dit kan op ons park niet. Dit betekent dat er gekeken moet worden naar goede alternatieven. Een alternatief is een droge blusleiding met brandkranen.

Begin maart 2022 is er een gesprek met de gemeente en de brandweer over deze en andere alternatieven ter vervanging van de bereikbaarheid door de brandweer. Ook wordt er overlegd met de gemeente over coulance ten aanzien van de eisen van het Bouwbesluit.

Er zijn eisen waaraan niet valt te tornen zoals bv. de brandwerendheid, de hoogte van de bovenverdieping en traphekjes, maar er zijn eisen/normen die minder stringent geïnterpreteerd kunnen worden. Deze discussie loopt nog!

We hebben nu 3 onderwerpen waarmee we hopelijk verder kunnen:

 1. De bestemmingsplanwijziging
 2. De object-gebonden vergunning
 3. Maatwerkvoorstel van de Gedeputeerde van de provincie: Mevrouw Koning

Wordt vervolgd...